Školní řád Mateřské školy      

Školní řád Mateřské školy ve Velkém Týnci

 

Tento školní řád vydává ředitelka mateřské školy podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Č.j.:     275 /2015

Spisový znak: 3 – 6

Skartační znak a lhůta: A

Dne: 1.9.2009

Revize : 20.8.2015

 

 1. Práva a povinnosti předškolní výchovy a vzdělávání.

 

 

1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání  a školní vzdělávací program.

                                                                                                                                                           

1.1.      Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1.  rozvíjí osobnost dítěte
 2. podporuje jeho tělesný rozvoj, zdraví, osobní spokojenost a pohodu
 3. napomáhá dítěti v chápání okolního světa
 4. motivuje je k dalšímu poznávání, učení
 5. učí dítě žít ve společnosti ostatních, přiblížit mu normy a hodnoty společnosti uznávané
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2.      ŠVP PV upřesňuje cíle, záměry, formy, metody, obsah vzdělávání dle konkrétních   podmínek mateřské školy.

 

1.3.       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

  Dítě v MŠ má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující rozvoj jeho osobnosti, jeho schopností,

dovedností, postojů, hodnot

 1. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 2. být respektován jako jedinec s možností rozvoje
 3. být respektován jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

K povinnostem patří:

 

 1. chovat se podle daných pravidel, po hře nebo jiné činnosti uklidit prostor, hračky, umět samostatně používat WC, dbát na hygienu, upevňovat si společenské návyky – pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc, neopouštět prostor třídy bez dozoru, neničit majetek MŠ, chovat se k ostatním tak, aby si neubližovaly, snaha o klidné řešení konfliktů

 

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí.

 

 Právo rodičů:

 

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 3. na informace a na poradenskou pomoc mateřské školy nebo poradenského zařízení v záležitosti týkající se vzdělávání dětí
 4. přijít, sledovat, zapojit se do her a činností dětí ve třídě i na zahradě (po předchozí domluvě s učitelkou)
 5. na diskrétnost a ochranu osobních dat
 6. na seznámení se ŠVP, sledování prací dětí

 

4. Povinnosti zákonných zástupců:

 

  Povinnosti rodičů:

 

 1. zajistit řádnou docházku dětí do mateřské školy, aby byly vhodně a čistě upravené
 2. na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek    

týkajících se vzdělávání dítěte

 1. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte

 1. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
 2. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti pro vedení školní matriky, která obsahuje: jméno, příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonných zástupců dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do MŠ každou změnu, týkající se dítěte nebo jeho zákonného zástupce
 3. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 4. sledovat informace na nástěnkách a seznámit se školním řádem i osoby zmocněné k předávání a vyzvedávání jejich dětí
 5. pokud bude zákonný zástupce dítěte porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy, může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ

 

 1. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání  dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

mateřské školy.

 

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě

se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování.

 

 1. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je

nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

5. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání zákonným zástupcům.

 

 1. Zákonní zástupci předávají převlečené dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské

školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.

 1. Zákonní zástupci si přebírají dítě po jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka

ve třídě nebo na zahradě MŠ. Pokud si nevyzvednou dítě do konce provozu mateřské školy, porušují školní řád.

 1. Pedagogické pracovnice odpovídají za děti od doby, kdy je převezmou od zákonných

zástupců až do doby, kdy je rodiče nebo jimi pověřeným zástupcům předají.

      d)    Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou zletilou osobu, kterou

       jmenovitě uvedou v evidenčním listě dítěte. Vystavené písemné pověření, podepsané

       zákonnými zástupci dítěte, předají zákonní zástupci učitelce svého dítěte. Pokud

       chtějí dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci) musí požádat ředitele MŠ na

       zvláštním tiskopisu o souhlas - dohoda o vyzvedávání dítěte.

 1. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, do konce provozu

mateřské školy, příslušný pedagogický pracovník:

 

 • pokusí se pověřené osoby telefonicky kontaktovat
 • informuje telefonicky ředitele MŠ
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č.359/1999 Sb.o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 • případně se obrátí n policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

           

6. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích:

 

 1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách, obsahu

vzdělávání v ŠVP PV, který je volně přístupný u vchodových dveří MŠ.

 1. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
 2. Zákonní zástupci mohou konzultovat výchovné, vzdělávací výsledky svého dítěte s učitelkou dané třídy v odpoledních hodinách při rozcházení dětí,

mohou se domluvit na individuálním pohovoru.

 1. Ředitelka MŠ nebo učitelka ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

7. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

 

 1. Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích

pořádaných mateřskou školou písemným sdělením na nástěnkách v šatnách, na internetových stránkách, popřípadě ústním sdělením.

 1. Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte

v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

 

8. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z předškolního vzdělávání.

 

 1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole. Lze tuto nepřítomnost zapsat do sešitu docházky, který se nachází v šatnách tříd.
 2. Přihlašování a odhlašování dětí je nutné provádět den předem do 10 hodin. Odhlašování a přihlašování ke stravování je nutné telefonicky oznamovat do mateřské školy, ne do školní jídelny.

Onemocní-li dítě, mají rodiče možnost si oběd vyzvednout ve výdejně nebo ve třídě u učitelek v době od 11,15 – 12,15 hodin. Je nutné toto nahlásit do 11,00 hodin, že si jídlo vyzvednou, jinak je nabídnuto ostatním dětem.

Pokud nebude dítě v pátek odhlášeno na pondělí, bude mít v pondělí nahlášený oběd. V pondělí ráno se oběd na tento den neodhlašuje.

Telefonní číslo do MŠ je: 585 391 509

e-mail: materska.skola@velkytynec.cz

 1. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v MŠ informuje zákonný zástupce dítěte učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Zákonní zástupci předávají dítě do mateřské školy zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na zdravé děti v kolektivu i na učitelky. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem a personálu školy! Vyskytne-li se infekční onemocnění, zák. zástupce tuto skutečnost neprodleně nahlásí mateřské škole. V případě onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti hlavy, břicha, atd.) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

 1. Přijímací řízení

 

9. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 1. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.
 2. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
 3. Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
 4. Zápis dětí do mateřské školy probíhá obvykle v měsíci březnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín zápisu oznámí ředitelka MŠ prostřednictvím plakátů a internetových stránek. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Kapacita MŠ je 122 míst. Přednostně jsou přijímány děti, které nastoupí do posledního ročníku mateřské školy.
 5. Přihlášku dítěte do mateřské školy dostanou rodiče v den zápisu a vyplněnou odevzdají v MŠ nejpozději 14 dnů po termínu zápisu. Rodiče přijatých dětí obdrží evidenční list a informace ohledně nástupu dítěte. Tento vyplněný evidenční list odevzdají nejpozději v srpnu ředitelce MŠ.
 6. Na základě žádosti (přihlášky) zákonného zástupce vydává ředitelka Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004Sb. správní řád, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 7.  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).
 8. Rodič může využít adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou). Rodič si měsíc před nástupem dítěte domluví termín nástupu do mateřské školy.
 9. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření pediatra, vyjádření školského poradenského zařízení, dále písemné vyjádření odborného lékaře.
 10. V případě, že je přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je mu zabezpečena nezbytná specializovaná pedagogická péče. MŠ spolupracuje s dětským lékařem, rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou.

 

10. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání.

 

      Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po písemném upozornění -       upomínce, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo řádně omluveno zákonným zástupcem.

 

11.  Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců.

 

      Pokud

 1. dochází k nedodržování stanovené organizace provozu MŠ a vnitřního režimu mateřské školy
 2. neřídí se školním řádem MŠ
 3. dochází k nedodržování pravidel slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí

 

12. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době.

 

       Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

       pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

       nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka MŠ na základě písemného

       oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte

       v mateřské škole.

 

13. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo stravného.

    

      V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro

      úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného, může ředitelka rozhodnout o ukončení

      vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

14. Vzdělávání cizinců.

 

      a)  Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České

           republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní

           příslušníci.

      b)  Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však

            není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto

          pojmem „cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České

          republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území

          České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze

          třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem.561/2004Sb. nebo

          prováděcími právními předpisy.

 

D. Platby v mateřské škole.

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je stanoveno:

 

 1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým do 31. 08. 2015 bude 6 a více let, mají předškolní vzdělávání bez úplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

      Od 01. 01. 2012 byl novelizován školský zákon č.561/2004 Sb., a mění se ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Nově se v § 123 odst. 2 stanovuje bez úplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců.

Dítě, které má pro škol. rok 2015/2016 povolený odklad ŠD bude hradit úplatu za předškolní vzdělávání od 1. září 2015 ve výši stanovené ředitelem mateřské školy dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky 43/2006Sb.  

 1. Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2015/2016 stanovena na 220,- Kč

měsíčně (vyhláška č. 14/2005 Sb., § 6, odst. 2).

 1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

(vyhláška č. 14, § 6, odst. 5).

 1. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc snížit, nejvýše však o polovinu základní částky, pokud si podá písemnou žádost o snížení úplaty.
 2. Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Hrazena je bez hotovostně (na účet mateřské školy – č. ú.: 1809605359/0800,vždy do 15. dne v měsíci. Při placení z účtu na účet uveďte jméno svého dítěte.
 3. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu více než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. Rozsah přerušení nebo omezení oznámí ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
 4.  V době letních prázdnin je mateřská škola zpravidla uzavřena 5 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav, rekonstrukcí, havárií, generálního úklidu, malování a také čerpání dovolené zaměstnanců.

       V měsíci červenci se úplata neplatí.

i)   Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků.

j)   Měsíc srpen – pokud přerušení provozu mateřské školy  v měsíci srpnu bude více

      než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu

      přerušení provozu. Rodiče, jejichž děti nebudou v srpnu navštěvovat školu ani jeden

     den, mohou požádat vedení MŠ o snížení úplaty za srpen po vyplnění žádosti o snížení

      úplaty.

 

   15.  Platba za stravování dětí

 

         a )   Výše stravného za celodenní stravování je stanovena na 32,- Kč.

         b )   Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným

                zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se

                dítě, v době podávání jídla v MŠ stravovalo vždy.

         c )    Strava se dováží ze školní jídelny ZŠ Velký Týnec.

         d )    Stravné musí být placeno také do 15. dne v měsíci nejlépe bez hotovostně

                 z účtu (svolení k inkasu) nebo složenkou.

         e )    Zákonný zástupce si vyřizuje vše, co se týká stravování s vedoucí školní jídelny.

                 Rodiče mohou vyžadovat po škole pouze kontrolu evidence stravování.

         f )    Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte je pro zákonné zástupce

.                 povinná. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je

                  považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném

                 důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

                 Číslo účtu školní jídelny ZŠ Velký Týnec 35 – 1800397389/0800

          g)   Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu v MŠ přijato!

   

 

         16.    Evidence dítěte 

 

         a )   Nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy odevzdají rodiče vyplněný

      evidenční list dítěte a to ve všech bodech, včetně podpisu zákonných zástupců. 

 1. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do MŠ.
 2. Rodiče nahlásí každou změnu údajů v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

E. Provoz  a vnitřní režim mateřské školy

 

               Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

          a )    Provoz MŠ je celodenní od 6,15 – 16,15 hodin. Děti se scházejí v jedné třídě, po

                  příchodu učitelek se rozchází do svých kmenových tříd. Děti přicházejí do MŠ

                  od 6,15, nejpozději do 8,15 hodin, kdy se budova uzavírá. Výjimečně lze po

                 předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič

                 nenaruší činnosti ve třídě. Budova mateřské školy je v době oběda, to je od 11,30 –

                12,00 hodin uzamčena. Otevírá se ve 12,00 hodin. Pouštět se budou, v době od

                11,30 - 12,00 hodin pouze rodiče, kteří si přijdou vyzvednout oběd v první den

                nemoci dítěte. Odpoledne je otevřena od 14,30 hodin. Od 1. září 2012 je v provozu

                třída mateřské školy v ZŠ Velký Týnec jako odloučené pracoviště MŠ.

                  Do této třídy dochází děti s OŠD a děti, které na podzim dovrší 6 let.

 

b )    Provoz MŠ bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5 týdnů a v době

        vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí

        ředitelka rodičům nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

          c )    Vzdělávání v mateřské škole probíhá v 5 třídách, kdy jedna třída MŠ se nachází

                  v prostorách ZŠ Velký Týnec. Třídy jsou zaměřeny na rozvoj samostatnosti dítěte,

                 rozvoj pohybových dovedností, sebe obslužných dovedností, na estetické činnosti –

                  výtvarné, pracovní, na rozvíjení vztahu k životnímu prostředí, k ochraně přírody,

                 na vytváření zdravého životního stylu, na návrat k vesnickým tradicím, na rozvoj                                        

                 intelektuálních schopností, komunikativních dovedností, na rozvoj řečového

                 projevu a správné výslovnosti, na získávání osobní samostatnosti a schopnosti

                 projevovat se jako samostatná osobnost.

 

Organizace dne v mateřské škole

 

6,15                           otevření mateřské školy

 

6,15 – 8,45               scházení dětí,spontánní hry a činnosti dle volby dětí,skupinová,

                                  kolektivní, individuální práce s dětmi, pohybová aktivita, cvičení

 

8,45 – 9,00                hygiena, svačina

 

9,00 – 9,45                činnosti nabídnuté učitelkou a jejich rozvíjení, individuální

                                  grafomotorická cvičení, tělovýchovná chvilka, smyslové hry,

                                  společenské hry, komunitní kruh,

 

9,45 – 11,25              pobyt venku

 

11,25 – 12,15            hygiena, oběd

 

12,15 – 12,45            hygiena, čištění zubů, odcházení dětí po obědě

 

12,45 – 13,15            příprava na odpočinek, pohádka

 

13,15 – 14,00            odpočinek, činnosti klidové

 

14,00 – 14,30            konec odpočinku, těl. chvilka, hry a činnosti dětí dle volby, HPČ

 

14,30 – 15,00            hygiena, svačina

 

15,00 – 16,15            hry a činnosti dle zájmů dětí, při příznivém počasí pobyt na školní

                                  zahradě

 

Vnitřní režim pro děti 5. třídy.

 

6,15 - 7,30                 scházení se ve třídě Berušek

 

7,30 - 7,45                 odchod z MŠ a příchod do ZŠ

 

7,45 - 8,30                  hry dětí, indiv. rozhovory

 

8,30 - 8,45                   pohybová aktivita, ranní cvičení

 

8,45 – 9,00                  hygiena, svačina

 

9,00 - 9,45                   činnosti nabízené učitelkou jejich rozvíjení, smyslové, společenské hry,

                                     řízené činnosti, prožitkové učení

 

9,45 - 11,25                 pobyt venku

 

11,25 - 12,15               hygiena, oběd

 

12,15 - 12,45               hygiena, čištění zubů, rozcházení po obědě

 

12,45 - 13,00                příprava na odpočinek, pohádka

 

13,00 – 13,45               odpočinek, klidové činnosti

 

13,45 - 14,00                 odchod do MŠ, rozdělení dětí do tříd

 

14,00 - 14,30                hygiena, svačina

 

14,30 -16,15                 hry, zájmové činnosti, rozcházení dětí

 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

17. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

       a) Děti se přijímají v době od 6,15 hod do 8,15 hod. Rodiče si vždy zazvoní na danou

             třídu a po ohlášení jim pedagogická pracovnice otevře bzučákem dveře. Po předchozí

             dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jinou dobu.

 

b) Přivádění a převlékání. Rodiče převlékají děti v šatně. Oblečení jim ukládají do

            označených skříněk, boty do botníků. Děti by měly mít své věci označené, nedochází

            tím k záměně.

            Děti ze třídy Vrabčáků se scházejí v MŠ, odkud si je učitelka odvádí do

            ZŠ. V MŠ se děti převlékají v 1. poschodí na chodbě. Přezůvky si mohou přenášet z

            MŠ do ZŠ a naopak.

            Při odpoledním příchodu ze základní školy budou děti rozděleny do tříd, kde posvačí.

            Informace o rozdělení dětí bude vždy na ceduli u vchodu do MŠ. Všechny děti se ráno

            schází ve třídě Berušek.

 

     c)  Předávání a vyzvedávání dětí.

            Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce osobně a informovat ji o zdravotním stavu

            dítěte.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla:

 

 • děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6,15 hod
 • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 • rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 • v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

 

d) Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

 

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,00 – 12,30hod., také v ZŠ.

Ostatní se rozcházejí mezi 14,30 až 16,15 hod. V případě, že si rodiče potřebují dítě vyzvednout před odpolední svačinou, nahlásí tuto skutečnost učitelce při ranní docházce.

 

18. Pobyt venku.

 

       Za příznivého počasí tráví děti venku až 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Školní zahrada MŠ slouží pouze dětem pobývajícím v MŠ. Po vyzvednutí dětí zákonnými zástupci z mateřské školy opustí děti a jejich rodiče areál školní zahrady.

 

F. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání a odpočinku

           a ) Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole

                vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od převzetí dítěte od zákonného

                zástupce až do doby předání dítěte zákonnému zástupci.

           b ) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy připadá na

                jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí z běžných tříd, v prostorách tříd

                   nejvýše 28 dětí.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi a zdravotní péče.

 

          1 )    Při vzdělávání dětí dodržují pedagog. pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a

                  ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a

                  pracovněprávní legislativa, zákon 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví.

         2)      V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte,

                  v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou

                  bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení

                  školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal

                  dítěti při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

         3)      Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné

                  oblečení dětí ve třídě i při pobytu venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí,

                  přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to

                  podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

         4)      V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření.

         5)      Rodiče dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají

                  své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

         6)     Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné

                  jsou především předměty propagující násilí jako ( nože, meče, pistole apod.).

                 Nedoporučujeme nosit ani cennosti( zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném

                 případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

         7)     Zákaz vodění psů do areálu MŠ.

         8)     Na parkovišti dbejte zvýšené pozornosti při provozu. Nevstupujte mezi pohybující

                 se vozidla. Své děti hlídejte a nenechte je po parkovišti pobíhat. Dbejte na čistotu

                 chodníků i prostor parkoviště a zahrady.

         9 )   Pedagog. pracovníci dodržují následující zásady:

 

         a )      přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích

 

- děti se přesunují ve skupině po dvou

- skupina nad 20 dětí je doprovázena dvěma učitelkami

                            - skupina využívá chodníků a levé krajnice

- vozovku přechází na vyznačených místech – přechodech, není-li přechod, tak  na bezpečném místě

- při přecházení je možno použít zastavovací terč

 

          b )      pobyt dětí v přírodě, hra v pískovišti

 

 • využívají se pouze známá místa
 • odstraní se všechny nebezpečné věci ( sklo, hřebíky atd. )
 • při hrách a pohyb.aktivitách dbají učitelky, aby děti neopustily vymezený prostor
 • pískoviště jsou čistá, přikrytá plachtou

 

           c )     rozdělávání ohně

 

 • pouze při mimoškolních akcích – rozloučení s MŠ
 • za přítomnosti člena hasičského sboru
 • v blízkosti je zdroj vody, hasicí přístroj
 • učitelky zajišťují, aby děti byly v bezpečné vzdálenosti od ohně
 • po ukončení akce musí být úplné uhašení ohně

 

           d )     pohybové aktivity

 

 • před cvičením ve třídách zkontrolují učitelky bezpečnost nářadí a jejich funkčnost
 • pedagog. pracovnice dbají, aby pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí

 

 

          19.    Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

            a )    V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku

                    seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, kouření, alkoholismu,

                    vandalismu, kriminality a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního

                    stylu.

           b )     V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí učitelky sledují

                    vztahy mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi.

 1.    Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci.

 

 

G. Zacházení s majetkem mateřské školy.

 

a )     Při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují zaměstnanci, aby děti šetrně zacházely

         s hračkami, učebními pomůckami a nepoškozovaly nábytek a další vybavení MŠ.

b )    Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení

        dítěte, popřípadě po dobu jednání v kanceláři.

        O přítomnosti rodiče musí vždy být informován pedagog školy.

        Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou rodiče povinni chovat se tak, aby nepoškozovali

        majetek MŠ. K šetrnosti a správnému zacházení s majetkem MŠ vedou i své děti. 

 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem prohloubení vzájemného působení školy a rodiny. Vítáme zájem rodičů o spolupráci nejen ve výchovném a vzdělávacím působení na děti, ale i na úseku pomoci škole, drobné opravy, sponzorování MŠ, pomoc s přípravou akcí pro děti, apod.

 

Cesta spolupráce, vzájemné důvěry a pochopení je jediná správná cesta. Důvěřujte nám, my důvěřujeme Vám.

 

Školní řád MŠ ve Velkém Týnci nabývá účinnosti dnem: 01.  09. 2015.

Irena Sehnalová, ředitelka MŠ.